سمینار 1

سمینار 1

سمینار

 استراتژی ها و تکنولوژی های نوین پیترسایم در ایران - 22 مهر ماه 1392 در هتل المپیک