اعضاء هیأت مدیره

 

سرکار خانم زینب مهربخش

مدیرعامل و نائب رئیسه هیئت مدیره

دارای مدرک کارشناسی مکانیک،کارشناسی ارشدMBA و مقطع دکترا مدیریت بازرگانی

 

 

 

 

آقای حمیدرضا مجدی قوانلو

رئیس هیأت مدیره عضو غیر موظف

دارای مدرک کارشناسی مکانیک