اعضاء هیأت مدیره

آقای دکتر سیدصاحب میرپناهی

مدیرعامل و نائب رئیسه هیئت مدیره

دارای مدرک دکتری مکانیک بیوسیستم / مکاتیزاسیون و EMBA بازرگانی

 

 

 

 

آقای حمیدرضا مجدی قوانلو

رئیس هیأت مدیره عضو غیر موظف

دارای مدرک کارشناسی مکانیک