گزارش تصویری از غرفه نمایشگاهی شرکت

گزارش تصویری غرفه شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر در روز اول اولین نمایشگاه انجمن صنعت مرغ مادر گوشتی

تهران هتل المپیک سالن A