گلخانه طبقاتی ایثار

طراحی و اجرای گلخانه طبقاتی ۲۲۰۰ مترمربعی ایثار واقع در منطقه گردشگری کردان

مهندسان شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه های نوین گلخانه ای در تمام نقاط ایران میس باشند