طراحی و ساخت گلخانه های کوچک مقیاس و صنعتی

طراحی و ساخت گلخانه های کوچک مقیاس و صنعتی:

در این طرح که با هدف توسعه سبد اقتصاد خانوارهای روستایی و افزایش بهره وری تولید محصولات کشاورزی با مصرف کمتر آب صورت می پذیرد، شرکت گام بلندی در طراحی و ساخت این گلخانه ها با استفاده از تکنولوژی فنی به کار گرفته در ساخت ماشین جوجه کشی برداشته است.