پروژه ساخت گلخانه طبقاتی ایثار باعرض۹/۶

پروژه ساخت گلخانه طبقاتی ایثار باعرض۹/۶

تاریخ شروع:۱۳۹۹

تاریخ پایان:۱۴۰۰