پروژه ساخت ۱۰دستگاه جوجه کشی مرغ(شرکت ماکادام زاهدان)

پروژه ساخت ۱۰دستگاه جوجه کشی مرغ(شرکت ماکادام زاهدان)

تاریخ شروع:۱۴۰۰

تاریخ پایان:۱۴۰۱