پروژه ساخت ۲۷دستگاه جوجه کشی کشت وصنعت فتح خرمدشت

پروژه ساخت ۲۷دستگاه جوجه کشی کشت وصنعت فتح خرمدشت

تاریخ شروع:۱۴۰۰

تاریخ پایان:۱۴۰۱