پروژه گلخانه ۵هکتاری اسلام آبادغرب باعرض۹/۶

پروژه گلخانه ۵هکتاری اسلام آبادغرب باعرض۹/۶

تاریخ شروع:۱۳۹۹

تاریخ پایان: