همایشها

شرکت مکانیزاسیون در مسیر صادرات

شرکت مکانیزاسیون در مسیر صادرات

دکتر ناصر فخاری مدیرعامل سازمان اقتصادی با حضور در اولین نمایشگاه صنعت مرغ مادر گوشتی ایران از غرفه شرکت مکانیزاسیون بازدید کرد و در جریان پیشرفت های این شرکت قرار گرفت. به گزارش شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر ؛ دکتر ناصر فخاری مدیرعامل و مهندس کامرانی مدیرکل حوزه مدیرعامل کوثر با حضور در […]