بومی سازی گلخانه مدرن

بومی سازی گلخانه مدرن با دهانه ۱۲٫۸ متر و ۱۴٫۴ متر با توجه به اقلیم ایران:

بدین منظور انجام مطالعات اولیه به منظور بررسی مزایای احداث گلخانه ۱۲٫۸ متر مورد بررسی قرار گرفته است.

طراحی و شبیه سازی قطعات تخصصی گلخانه شامل سرستون، آرک، وتر و بست ها که بیشترین نیروی وارده بر سازه را تحمل می کنند صورت گرفته است. بدین منظور نمونه اولیه سر ستون و بست و سرتاج توسط مدل فیزیکی ساخته شده است. همچنین شبیه سازی و تحلیل سازه با استفاده از نرم افزار sap و Ansys صورت گرفته است.

گلخانه های  Semi Closed(به طراحی اولیه رسیده است)

گلخانه های بدون فن و پد (به طراحی اولیه رسیده است)

کنترل مناسب شرایط محیطی گلخانه با استفاده از بومی سازی سیستم های کنترل اقلیم گلخانه

بدین منظور مطالعات اولیه صورت گرفته است و بازدیدهای میدانی انجام شده است. پارامترهای مورد نظر، تعیین و در حال طراحی برای ساخت نمونه اولیه می باشد.

بازیافت آب زهکشی گلخانه: (در مرحله مطالعات اولیه است)

طراحی و ساخت دستگاه هوشمند تغذیه و کنترل اقلیم

در همین راستا ساخت دستگاه تغذیه هوشمند و کنترل اقلیم گلخانه حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.  این دستگاه حتی از نمونه های مشابه خارجی خود نیز، یک قدم بالاتر گذاشته و طراحی به نحوی صورت گرفته که ارتباط داخلی بین دو نوع دستگاه هوشمند تغذیه و کنترل اقلیم را در بر میگیرد.