پروژه بومی سازی و ساخت دستکاه جوجه کشی هوشمند صنعتی

پروژه بومی سازی و ساخت دستکاه جوجه کشی هوشمند صنعتی

تاریخ شروع:۱۳۹۹

تاریخ پایان:۱۳۹۹