پروژه گلخانه ۷هکتاری هلیلان باعرض ۹/۶

پروژه گلخانه ۷هکتاری هلیلان باعرض ۹/۶

تاریخ شروع:۱۳۹۹

تاریخ پایان:۱۴۰۰