کاشت دانه های روغنی کلزا

کاشت دانه های روغنی کلزا:

در حال حاضر به بهانه کاهش بارندگی و وضعیت وخیم آب های زیر زمینی و هدر رفت ۹۰ درصدی آب در بخش کشاورزی، کشت تعدادی از اقلام محصولات کشاورزی در بخش هایی از کشور ممنوع شده است. این در حالیست که در کشور الگوی کشت محصولات کشاورزی بر مبنای نیاز منطقه ای، وضعیت ذخایر آبی و میزان صادرات وجود ندارد و این مساله نه تنها هدر رفت منابع آبی را به دنبال داشته که باعث کاهش بهره وری و زیان کشاورزان شده است. در کنار این موضوع یافته ها نشان می دهد که ارزش واردات دانه های روغنی، روغن و کنجاله سالانه حدود ۴ میلیارد دلار می باشد. که علی رغم تلاش های بعمل آمده از سال ۱۳۷۸ و دسترسی به رکورد ۳۲۰ هزار تن کلزا در سال ۱۳۸۶، وجود رانت ۴میلیارد دلاری در زمینه واردات دانه های روغنی باعث شده به حدود۵۰ هزار تن در سال ۱۳۹۴ کاهش یابد. نیاز ۳/۱ میلیون تنی کشور به روغن نباتی و بیش از ۳ میلیون تن به کنجاله از یک طرف و وابستگی صنعت دام و طیور و امنیت غذایی کشور به این موضوع ضرورت توجه جدی و اهتمام به تولید این محصولات را دوچندان نموده است.